• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Субсидії

Оформлення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на підставі договору найму (оренди) житла

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається виключно на зареєстрованих у житловому приміщенні осіб.

Однак, субсидія   може   призначатися  особі,  яка  не зареєстрована,   але  фактично  проживає  у  житловому  приміщенні (будинку)  на  підставі договору  найму  (оренди)  житла  (далі - орендар),   якщо  їй  нараховується  плата  за  житлово-комунальні послуги. Плата за послуги має нараховуватися на ту кількість осіб, які орендують житлове приміщення. При цьому не вимагається відкриття особових рахунків на сплату послуг на особу, яка орендує житло.

Рішення про призначення субсидії на орендоване житло приймається виконавчим  органом  міської ради або утвореною ним комісією на підставі акта обстеження   матеріально-побутових   умов домогосподарства.

 Для   призначення   субсидії  орендар,  особа  якого посвідчується  паспортом  або іншим документом, подає структурному підрозділу  з  питань соціального  захисту  населення  за місцем проживання: заяву  про призначення житлової субсидії та декларацію   про  доходи  і  витрати  осіб,  які звернулися  за  призначенням  житлової  субсидії, за встановленими формами;договір найму (оренди) житла (за наявності).   

Для  орендарів  житлового  приміщення  (будинку) субсидія для відшкодування   витрат   на   оплату   житлово-комунальних  послуг призначається  на  строк  дії  договору  найму  (оренди) житлового приміщення,  але не більше ніж на 12 місяців з місяця звернення за її  призначенням.  На наступний  строк  субсидія призначається за особистим зверненням орендаря.

 

ЗРАЗОК

ДОГОВОРУ

оренди житлового приміщення 

 

м. _______________                                                                                          «__» _______ 20__ р.

 

 

Власник житла, свідоцтво № ____________  _________________________________________________________________________________________,

                                   (прізвище, ім'я, по батькові)

надалі іменується «Орендодавець», з однієї сторони та громадянин __________________________________________________________________________________________,

                                   (прізвище, ім'я, по батькові)

надалі іменується «Орендар», з іншої сторони (разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір оренди житлового приміщення (надалі іменується «Договір») про наступне:

 

1. Предмет договору

 

1.1. Орендодавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором зобов’язується передати Орендареві у строкове платне користування ________________(житловий будинок або його частину, квартиру або її частину) загальною площею ____ кв. м., жилою площею ___ кв. м., яке складається з ____ (кількість) кімнат для проживання, за адресою: ______________________________________________.

1.2. Разом з Орендарем будуть проживати _____ осіб, а саме:

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

1.3. Строк оренди приміщення з моменту його прийняття за актом прийому-передачі становить _______ років/місяців.

1.4. Орендодавець також передає Орендарю на тимчасове зберігання майно, яке знаходиться у житловому приміщенні, яке орендується і належить Орендодавцю, згідно опису майна, який є невід'ємною частиною цього Договору на строк дії Договору. Відповідальність за збереження цього майна несе Орендар згідно діючого законодавства.

1.5. Стан житлового приміщення, що орендується, на момент передачі його в оренду: придатне для використання у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 цього Договору.

1.6. Недоліки житлового приміщення, що орендується, на момент передачі його в оренду: _____________________________________________.

 

2. Мета та умови використання об'єкту оренди

 

2.1. Об’єкт оренди передається в оренду для проживання Орендаря та членів його сім`ї.

 

3. Порядок передачі приміщення, майна

 

3.1. Приміщення та майно повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом ___ з дня набрання чинності цим Договором.  Передача приміщення та майна в оренду оформлюється актом прийому-передачі.

3.2. Приміщення та майно, що орендується, вважається переданим в оренду з моменту підписання акту прийому-передачі.

 

4. Орендна плата та порядок розрахунків

 

4.1. За згодою сторін розмір орендної плати за орендне користування приміщення, що орендується, складає ____ грн. ___ коп. за місяць (цифрами і літерами)

4.2. Орендна плата сплачується Орендарем не пізніше ____ числа кожного наступного місяця.

4.3. Розмір орендної плати може переглядатися сторонами шляхом укладання додаткового договору.

4.4. Орендар зобов’язаний протягом ___ днів з моменту прийняття орендованого житлового приміщення перерахувати орендну плату за _____ місяць (ці) авансом.

4.5. Усі витрати за користування комунальними послугами, телефонами, послугами інтернет оплачуються Орендарем самостійно за розрахунковими рахунками, наданими орендодавцем.

4.6. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який строк у розмірі, визначеному у цьому Договорі на момент оплати.

 

5. Обов'язки та права Орендодавця

 

5.1. На строк, вказаний в п.1.3. цього Договору, Орендодавець передає житлове приміщення Орендарю згідно акта прийому-передачі, в якому вказується технічний стан приміщення та санітарно-технічного обладнання на момент здачі в оренду.

5.2. Орендодавець зобов’язаний контролювати технічний стан переданого в оренду житлового приміщення, а також стан переданого на збереження майна.

5.3. Орендодавець має право достроково припинити дію цього Договору у разі невиконання Орендарем обов’язків, передбачених цим Договором.

 


6. Обов'язки та права Орендаря

 

6.1. Орендар зобов’язується:

6.1.1. використовувати приміщення, що орендується виключно у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 Договору;

6.1.2. дотримуватися Правил користування приміщеннями жилих будинків і прибудинковими територіями.

6.1.3. утримувати орендоване житлове приміщення в належному технічному стані та в порядку, передбаченому санітарними правилами та правилами експлуатації, встановленого в житловому приміщенні санітарно-технічного та інженерного обладнання, дотримуватися протипожежних правил, правил користування тепловою та електричною енергією, не допускати перевантаження електроенергії;

6.1.4. виконувати поточний ремонт орендованого приміщення, а також усувати пошкодження в орендованому приміщенні, що виникли з його вини;

6.1.5 виконувати обов'язки щодо збереження прийнятого за актом передачі майна Орендодавця, яке знаходиться в приміщенні, переданому йому в оренду;

6.1.6. своєчасно вносити орендну плату;

6.1.7. своєчасно оплачувати житлово-комунальні послуги на підставі рахунків відповідних організацій.

6.1.8. у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню у встановлених законом розмірах.

6.2. Орендар не має права:

6.2.1. здійснювати перепланування та перебудову приміщення;

6.2.2. передавати приміщення в суборенду.

6.3. У разі спливу строку дії цього Договору Орендар має преважне право на укладання договору оренди житлового приміщення на новий строк.

6.4. Орендар має право дострокового припинити дію цього Договору письмово попередивши про це Орендодавця не пізніше ніж за три місяці.

6.5. У разі дострокового припинення дії даного договору Орендар зобов’язаний у місячний термін вивільнити орендоване житлове приміщення. 

 

7. Відповідальність сторін

 

7.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання обов'язків.

 

8. Вирішення спорів

 

8.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

 

9. Строк дії Договору та інші умови

 

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до __________.

9.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

9.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковим Договором до цього Договору.

9.4. Зміни та доповнення, додаткові Договори та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

9.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

9.6. Цей Договір складений українською мовою, на _____ сторінках у _____ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

9.7. За згодою сторін цей Договір може бути доповнений іншими зобов'язаннями, що оформлюється додатковим Договором.

 

10. Місцезнаходження і реквізити сторін:

 

Орендодавець

________________________

_________________________

_________________________

 

Орендар

____________________

_____________________

_____________________

 

Примітка: Сторони (фізичні особи) вказують повністю прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорта.

 

Актуально

До відома суб’єктів господарювання та мешканців Івано-Франківської об’єднаної територіальної громади!
Опубліковано: 02 Лип 2020 16:47
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 33,7 кв.м в будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 1 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 02 Лип 2020 14:55
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 34,4 кв.м в будинку на вул. Незалежності, 7 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 02 Лип 2020 14:54
Держпродспоживслужба Івано-Франківщини надає поради для населення, яке постраждало внаслідок повені
Опубліковано: 26 Чер 2020 16:47
Застерігаємо громадян: повінь створює ризики спалахів інфекційних захворювань. Дотримуйтесь правил гігієни!
Опубліковано: 26 Чер 2020 15:58
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об'єкта малої приваизації - нежитлових приміщень площею 39,5 кв.м. в будинку на вул.Незалежності,7 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 25 Чер 2020 16:45

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ