• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Ринок
праці

Реєстрація в службі зайнятості та отримання допомоги по безробіттю

        Реєстрації в державній службі зайня­тості як такі, що шукають роботу, під­лягають усі незайняті громадяни, які звернулися до державної служби зайня­тості за сприянням у пошуку роботи та виявили бажання зареєструватись у дер­жавній службі зайнятості незалежно від причини звільнення з підприємства, ус­танови, організації.
        Зайняті громадяни, які бажають зміни­ти професію або місце роботи, влашту­ватися на роботу за сумісництвом чи у вільний від навчання час і звернулися до державної служби зайнятості, підлягають обліку. Під час прийому таких грома­дян працівник центру зайнятості прово­дить консультацію, про що робить запис у відповідній картці.
        Згідно зі ст. 2 Закону України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 р. №803-ХІІ, зі змінами та доповненнями, реєстрація особи як такої, що шукає ро­боту, провадиться за місцем проживан­ня (реєстрації місця проживання) грома­дянина після пред'явлення ним паспор­та і трудової книжки, а в разі потреби - військового квитка, документа про осві­ту або документів, що їх замінюють. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, подають посвідку на постійне проживання.
         Постановою Кабінету Міністрів від 14.02.2007 р. №219 затверджено Поря­док реєстрації, перереєстрації та веден­ня обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних.
        Відповідно до абзацу другого п. З вка­заного Порядку, у разі, коли громадянин не має паспорта або він поданий до ор­гану внутрішніх справ для оформлення чи переоформлення, може бути пред'яв­лена довідка про реєстрацію місця про­живання, видана житлово-експлуа­таційною організацією або органом внутрішніх справ, а також свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 16 років).
         За відсутності трудової книжки грома­дянин, який вперше шукає роботу, пови­нен пред'явити паспорт, диплом або ін­ший документ про освіту чи професійну підготовку, а військовослужбовці, звільне­ні з військової служби, також військовий квиток (абзац третій п. З Порядку).
          Для реєстрації в державній службі зайнятості громадяни подають копії доку­ментів (трудової книжки, диплома або ін­шого документа про освіту), що зберіга­ються в їх особових справах (абзац чет­вертий п. З Порядку).
           При реєстрації (відповідно до п. 4 за­значеного Порядку) потрібно пред' я­ вити документи:
1) випускникам вищих навчальних закладів, які навчалися за державним за­ мовленням і яким відмовлено у прийнят­ ті на роботу за місцем призначення, - направлення на роботу і скріплену печат­кою замовника довідку про відмову у працевлаштуванні чи довідку про надан­ня можливості самостійного працевлаш­тування, форми яких затверджено поста­новою Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 р. №992;
2) випускникам професійно- техніч них навчальних закладів - довідку про надання можливості самостійного пра­цевлаштування;
3) громадянам, які втратили роботу в колективних сільськогосподарських підприємствах, - довідку про вихід зі складу сільгосппідприємства, сільсько-господарського кооперативу чи акціонерного товариства, видану підприємством,кооперативом,товариством;
4) громадянам, які отримують пенсію відповідно до законодавства, - пенсійне посвідчення;
5) інвалідам - посвідчення інваліда, довідку до акта огляду МСЕК та індивідуальну програму реабілітації.
           Якщо громадянин, зареєстрований у державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу, двічі відмовився від підхо­дящої роботи, він не може бути визнаний безробітним.
         Такий громадянин знімається з облі­ку і протягом шести місяців йому можуть надаватися лише консультаційні послу­ги. Після закінчення шести місяців з дня зняття з обліку громадянин може за­реєструватися повторно в державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу (п. 8 Порядку).
          У разі відсутності підходящої роботи рішення про надання громадянину статусу безробітного (за його осо­бистою заявою) приймається держав­ною службою зайнятості на восьмий день (ст. 2 Закону «Про зайнятість на­селення»).
          Статус безробітного дає особі право на отримання допомоги по безробіттю на умовах та в розмірах, визначених Зако­ном «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок без­робіття» від 02.03.2000 р. №1533-111, зі змінами та доповненнями. Розміри соці­альних виплат залежать від страхового стажу, підстави звільнення та розміру заробітної плати, отримуваної громадяни­ном перед звільненням.
          Право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу (част. перша ст. 22 Закону «Про загальноо­бов'язкове державне соціальне страху­вання на випадок безробіття») мають застраховані особи, визнані у встанов­леному порядку безробітними, які протя­гом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повно­го або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів і спла­чували страхові внески.
          Право на допомогу по безробіттю без урахування страхового стажу (част. друга ст. 22 цього ж Закону) ма­ ють особи, визнані в установленому по­рядку безробітними, які протягом 12 мі­сяців, що передували початку безробіт­тя, працювали менше 26 календарних тижнів, а також особи, які бажають від­новити трудову діяльність після трива­лої (більше 6 місяців) перерви, та зас­траховані особи, звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених ст. 37, пунктами 3, 4, 7, 8 ст. 40 КЗпП.
         Призначається допомога по безро­ біттю (п. 6.2. Порядку надання допомоги по безробіттю, у т.ч. одноразової її випла­ти для організації безробітними підприєм­ницької діяльності, з наступними змінами і доповненнями, затвердженого наказом Мінпраці України від 20.11.2000 р. №307, зареєстрованого в Мін'юсті 14.12.2000 р. за №915/5136) на підставі:
особистої заяви безробітного;
довідки про середню заробітну пла­ту за останнім місцем роботи;
трудової книжки;
пред' явлення свідоцтва про держав­не соціальне страхування ( в разі наяв­ності) чи іншого документа, що посвід­ чує особу.
         Порядок обчислення середньої зар­плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, що визна­чає порядок видачі довідок про серед­ню заробітну плату, правила обчислен­ня середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загально­обов'язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постано­вою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. №1266 (з наступними змі­нами, в тому числі внесеними поста­новою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. №949).
           Для розрахунку виплат на випадок безробіття передбачені (додатки 3, 4, 5 до Порядку) форми довідок про серед­ ню зарплату ( дохід).
Застрахованим особам, зазначеним у част. першій ст. 23 Закону «Про загаль­нообов'язкове державне соціальне стра­хування на випадок безробіття», розмір допомоги по безробіттю встановлюється у відсотках до їх середньої зарплати (до­ходу), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за за­гальнообов'язковим державним соціаль­ним страхуванням, залежно від страхо­вого стажу:
до 2 років - 50%;
від 2 до 6 років - 55%;
від 6 до 10 років - 60%;
понад 10 років - 70%.
            Залежно від тривалості безробіття до­помога по безробіттю виплачується у від­сотках до визначеного розміру:
перші 90 календарних днів - 100%;
протягом наступних 90 календарних днів - 80%;
у подальшому - 70%.
           У мінімальному розмірі визначаєть­ся допомога по безробіттю особам, заз­наченим у част. другій ст. 22 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок без­робіття».

Актуально

Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 90,3 кв.м, розташованих в цоколі будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 183, корпус 1 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 04 Чер 2020 15:32
До відома сільгоспвиробників та зернотрейдерів, які планують здійснювати експорт сільськогосподарської продукції
Опубліковано: 04 Чер 2020 9:20
Молодь може отримати фінансування власних digital-проєктів
Опубліковано: 03 Чер 2020 15:22
Безпечний відпочинок громадян на водних об'єктах міста під час літнього купального сезону
Опубліковано: 02 Чер 2020 9:33
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 453,5 кв.м, розташованих в підвалі будинку на вул. Ю. Целевича, 16В у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 28 Тра 2020 11:53
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – складу мінеральних добрив на вул. І.Франка, 2 Б в с. Добровляни Тисменицького району
Опубліковано: 28 Тра 2020 11:49

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ