• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Кращі
практики економічного розвитку

Впровадження нової схеми подачі і розподілу води в м.Івано-Франківську

Передумови

Iвано-Франкiвськ - мiсто обласного значення адмiнiстративний, економiчний i культурний центр областi. Територiя мiської ради – 92.8 кв.км. Чисельнiсть населення становить 239,7 тис.чол.

Послуги водопостачання та водовiдведення для всiх категорiй спо-живачiв в мiстi надає комунальне пiдприємство "Iвано-Франкiвськводоеко-техпром". Розвиток підприємства проводився без системного аналiзу – по мiрi забудови мiської зони i як наслiдок без дотримання технiчних вимог та дiючих технологiчних нормативiв.

Водопровiднi мережi м.Iвано-Франкiвська iснують з кiнця 50-х рокiв минулого століття і мають великий процент амортизації. Внаслiдок такого стану iснує тенденцiя до збiльшення аварiйностi водопровiдних труб через вiдкритi та схованi пориви, зниження напорiв i вiдповiдно незабезпеченiсть водою споживачiв в окремих житлових районах i особливо в багатоповерхових будинках .

Крiм того, мають мiсце наднормативнi втрати води. Так при нормi 35,4% фактичнi втрати становлять до 50 %. Все це приводить до неефективного використання обладнання як на водоочисних спорудах, так i на пiдкачуючих насосних станцiях мiста.

Такий стан водопровiдних мереж мiста є причиною значних затрат електроенергiї.

Аварiйнi пориви мереж водопостачання, крiм того, що позбавляють споживачiв комунальних послуг, збiльшують вартiсть оплати енергоносiїв. Постiйний рiст тарифiв на електроенергiю i природний газ змушує пiдприємство збiльшувати тарифи на свої комунальнi послуги,що викликає незадоволення як населення, так i iнших споживачiв послуг.

Нововведення і результати

Для зменшення втрат води, витрат електроенергiї та враховуючи тенденцiю енергозбереження, що особливо актуально для міста, i яка спрямована на зменшення споживання енергоносiїв реалізовано перший етап проекту по впровадженню нової схеми подачi води в мiсто з розподiлом водопровiдної мережi на зони з її подальшою диспетчеризацiєю i пiдвищенням експлуатацiйних показникiв системи подачi i розподiлу води мiста Iвано-Франкiвська, що дозволить значно покращити надання послуг населенню по подачi води цілодобово.

Основною проблемою,що вирiшується при впровадженнi даного проекту є усунення енергозатратної технологiї водопостачання за рахунок пiдвищення ефективностi роботи системи подачi i розподiлу води (зниження енергозатрат на подачу води та втрат води ), затрат на обслуго-вування водопроводiв (зниження аварiйностi трубопроводiв) та створення мобiльної системи автоматизованого управлiння їх роботою. Втiлення проекту в дiю з врахуванням перспективи розвитку мiста суттєво вплине на водозабезпечення як житлового, так i нежитлового фонду мiста.

Вищезазначені цiлi досягаються за рахунок перерозподiлу потокiв води по основних водопровiдних магiстралях, нового зонування мережi, пiдтримання мiнiмально допустимих напорiв в її зонах, оперативного автоматизованого управлiння роботою.

Виконання робiт передбачається проводитися в декiлькох напрямках:

- будiвництво трубопроводiв на дiючих мережах;

- будiвництво нових (додаткових) камер регулювання;

- роботи по розподiлу водопровiдної мережi на зони i пiдзони;

- роботи по диспетчеризацiї та автоматизацiї функцiонування системи подачі та розподілу води та їх програмне забезпечення;

- встановлення регуляторiв тиску по зонах міста та ін.

Крiм того, змiнюється технологiчна схема подачi води в мiсто iз зонуванням водопровiдної мережi для подальшої диспетчеризації.

В результаті реалізації першого етапу зазначеного проекту виконані роботи по створенню системи збору і аналізу інформації, а саме витрат і тисків води на головних водогонах міста, головних насосних станціях, підкачуючи насосних станціях в кількості 38 точок з виводом інформації на центральний диспетчерський пункт.

Зазначені роботи виконані за рахунок коштів державного бюджету (500 тис. грн. виділені для реалізації проекту, що став переможцем Всеукраїнського конкурсу проектів та програм місцевого самоврядування 2007р.), міського бюджету (140 тис.грн.) та коштів КП «Івано-Франківськводоекотехпром» (320 тис.грн.)

Впроваджена автоматизована система збору і передачі даних дозволяє оперативно визначати і реагувати на випадки аварійних ситуацій в системі подачі і розподілу води і керувати роботою насосних станцій міста.

Крім того, автоматизована система дає можливість оперативно приймати рішення по оптимальній роботі водогонів і насосних станцій міста у випадку виникнення аварійних ситуацій.

Наступним етапом реалізації проекту передбачається додатково до iснуючих зон ("Пасiчна", "Каскад" i "Схiдна") центральну частину мiста подiлити на двi новi: "Нижню" - самопливну iз мiсцевими насосними станціями підкачки та "Верхню" (з живленням від існуючої насосної станції "Ботанiчна,2").

Змiна технологiчної схеми подачi води в мiсто (iз зонуванням водо- провiдної мережi для подальшої диспетчеризації) дасть змогу в одну із зон міста доставляти воду самопливом (без застосування насосних агрегатів), що відповідно дозволить скоротити споживання підприємством електроенергії.

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ